06 536 77 358 * radboutstraat 15 * wijk bij duurstede * info@hswrk-wbd.nl
Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Definities

1. de Wijkse huiswerkkamer: de Wijkse huiswerkkamer, gevestigd te Wijk bij Duurstede onder KvK nr. 30251339.
2. Klant: degene met wie de Wijkse huiswerkkamer een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: de Wijkse huiswerkkamer en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van bijlessen door de Wijkse huiswerkkamer.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Prijzen

 1. Alle prijzen die de Wijkse huiswerkkamer hanteert zijn in euro’s.
 2. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de Wijkse huiswerkkamer, voor de duur van de bijlessen/huiswerkbegeleiding.
 3. De Wijkse huiswerkkamer heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 4. Deze prijsaanpassingen worden van te voren meegedeeld aan de klant.
 5. Indien de klant niet akkoord is met de prijsverhoging, heeft hij het recht om de overeenkomst met de Wijkse huiswerkkamer op te zeggen. 

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is de Wijkse huiswerkkamer gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan de Wijkse huiswerkkamer
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag de Wijkse huiswerkkamer zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van de Wijkse huiswerkkamer op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door de Wijkse huiswerkkamer, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs te betalen. 

Garantie

Voor de Wijkse huiswerkkamer geldt enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. De Wijkse huiswerkkamer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. De bijles/huiswerkbegeleiding gebeurt in onderling overleg.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat de bijles/huiswerkbegeleiding op de afgesproken tijd kan beginnen.
 4. Indien de klant dat verzuimt, komt de verloren tijd voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle noodzakelijke informatie/input voor de bijles/huiswerkbegeleiding tijdig en in de gewenste vorm beschik­baar aan de Wijkse huiswerkkamer.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze informatie/input.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert de Wijkse huiswerkkamer het betreffende materiaal. 
 4. Stelt de klant de informatie/input niet, niet tijdig of niet behoorlijk beschikbaar en loopt de bijles/huiswerkbegeleiding hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen de Wijkse huiswerkkamer en de klant voor de bijles/huiswerkbegeleiding wordt aangegaan voor de duur van 4 weken / 1 maand.  
 2. Na afloop van deze termijn, wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van  1 week.

Intellectueel eigendom

 1. De Wijkse huiswerkkamer behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, etc..
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Wijkse huiswerkkamer (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Boetebeding

 1. Indien de klant deze algemene voorwaarden over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000,-
 • Daarnaast verbeurt de Wijkse huiswerkkamer een bedrag ad 5% van die € 1000,- voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 1. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 2. Het verbeuren van de boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van de Wijkse huiswerkkamer waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart de Wijkse huiswerkkamer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door de Wijkse huiswerkkamer geleverde bijlessen/huiswerkbegeleiding.  

Opgesteld op 04 januari 2021.

Share This

DELEN

Delen mag. Graag zelfs! Dus DOEN...